Zaznacz stronę

Technik inżynierii sanitarnej (4 letnie)

 • Opis zawodu technik inżynierii sanitarnej

 1. Technik inżynierii sanitarnej to obecnie jeden z najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy. Oznacza to ogromne zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku, zarówno w kraju jak i zagranicą, idące w parze z wysokimi zarobkami. Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować prace związanych z montażem i eksploatacją instalacjioraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także z budową| i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje również prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci, lokalizacją i usuwaniem awarii. Znajomość budowy i funkcjonowania urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (filtry, osadniki, zbiorniki) oraz samej technologii tych procesów oraz technologii odnawialnych źródeł energii (układy solarne), poszerza i tak szerokie możliwości zatrudnienia. Technik inżynierii sanitarnej może kontynuować naukę na uczelni technicznej, ma także możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej, uprawnień energetycznych lub świadectw kwalifikacji dotyczących pracy z gazem i parą technologiczną lub założyć własną firmę.

 1. Informacja dodatkowe:

Uczniowie Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej mają możliwość uczestniczenia w:

 1. zagranicznych praktykach zawodowych (Niemcy, Hiszpania) w ramach programu ERASMUS+,
 2. stażach, kursach (operatora koparki, wózka widłowego, spawacza) w ramach programów unijnych,
 3. szkoleniach, wycieczkach organizowanych przez firmę INSTALBUB RZESZÓW sprawującej patronat nad klasami instalacyjnymi,
 4. szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,
 5. zajęciach w laboratoriach badawczych Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
 6. zajęciach praktycznych obsługi niwelatora i sporządzania operatów geodezyjnych prowadzone w plenerze oraz salach dydaktycznych Wydziału Geodezji i Geotechniki Politechniki Rzeszowskiej potwierdzone certyfikatem,
 7. wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, hurtowni materiałów instalacyjnych, na place budów.
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  1. Kwalifikacja 1: 05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  2. Kwalifikacja 2: 22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 2. wykonywania i nadzorowania prac związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych, stacji gazowych.
 3. instalowania, konserwowania, użytkowania i napraw urządzeń sanitarnych (umywalki, bidety, wanny), grzewczych (kotły, wymienniki ciepła, logotermy, kolektory słoneczne) i klimatyzacyjnych (wentylatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory), armatury (zawory, zasuwy, kompensatory) oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,
 4. wykonywania prace związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci,
 5. organizacji pracy, sporządzania harmonogramów, kierowania zespołami ludzi, organizacji i koordynowania robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 6. przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 7. sporządzania przedmiarów i kosztorysów robót,
 8. przygotowywania dokumentacji powykonawczej (obmiarów),
 9. posługiwania się dokumentacją budowlaną, sporządzania rysunków technicznych, projektowania sieci i instalacji, posługiwania się dokumentacją budowlaną i eksploatacyjną sieci i instalacji
 10. stosowania przepisów prawa budowlanego, norm, warunków technicznych obowiązujących w branży sanitarnej,
 11. prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 1. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:
  1. firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!!!!),
  2. przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach i elektrociepłowniach,
  3. stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, stacjach gazowych
  4. obiektach basenowych,
  5. węzłach ciepłowniczych,
  6. laboratoriach badania jakości wody i ścieków,
  7. obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,
  8. zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,
  9. firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,
  10. w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej,
  11. w firmach zajmujących się projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w klasopracowni instalacyjnej wyposażonej w: wizualizer, projektor, odtwarzacz płyt DVD, telewizor, Na stanie pracowni znajduje się bogata baza pomocy dydaktycznych w postaci: filmów dydaktycznych, makiet, plansz, gablot przedstawiających rozwiązania materiałowe, eksponatów, czasopism branżowych, literatury fachowej, przykładowe dokumentacje techniczne sieci i instalacji. programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji.

Część zajęć z projektowania i kosztorysowania odbywa się w pracowniach komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, Norma PRO. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w prywatnych firmach instalacyjnych i zakładach pracy w formie miesięcznych