Zaznacz stronę

Technik budownictwa (4 letnie)

 • Opis zawodu technik budownictwa

Technik budownictwa jest dobrze płatnym, poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.

Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, prowadzeniu własnej firmy budowlanej.

Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach

Szkoła postanowiła sięgać po unijne środki, które pozwoliły wyróżnić nas na tle innych szkół jakością i nowoczesnością. Do zrealizowania tego celu aplikowaliśmy do programu Erasmus+. Od  grudnia 2015 zrealizowaliśmy  dwa projekty  finansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

Pierwszy to „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” realizowany w latach 2015-2017 we współpracy z VFBQ Bad Freienwalde zajmującą się organizacją staży w niemieckich przedsiębiorstwach w Bad Freienwalde, kwota  dofinansowania 335 368,89 PLN oraz drugi „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” realizowany w latach 2016-2018  we współpracy z Tribeka zajmującą się organizacją staży w przedsiębiorstwach budowlanych w Maladze , kwota  dofinansowania 337 831,46 PLN

W każdym z  projektów wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły, uczących się w zawodach technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie ci na 4 tygodnie wyjechali na staże do niemieckich i hiszpańskich przedsiębiorstw.

Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie wpłynęła na lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do współczesnych wymagań gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podnieśli swe praktyczne kompetencje zawodowe, a także osobiste, organizacyjne, językowe i międzykulturowe, co ułatwi im funkcjonowanie w Europie. Młodzież zdobyła doświadczenie w pracy na stanowiskach zgodnych z profilem nauki, poznała realia zatrudnienia, oczekiwania zagranicznego przedsiębiorcy, nauczyła się dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole, w wielokulturowym środowisku.

„Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 15/16 „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 16/17
„Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 16/17 „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 17/18

Od 1.10.2016r. do 31.10.2018r. realizowany był w naszej szkole projekt pn.: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.  Celem głównym projektu było poprawienie warunków jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wartość projektu 210 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Organizacja staży u pracodawców z otoczenia gospodarczego szkoły dla uczniów i uczennic
 • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic (operator koparki, spawacz, operator wózka widłowego)
 • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dzięki temu projektowi uczniowie mieli możliwość poznania środowiska pracy, stali się konkurencyjni na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

Przedsiębiorstwa budowlane INSTALBUD, Hartbex, Inżynieria, Besta stały się partnerami szkoły, a zarazem objęły patronatem klasy o profilu technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie popularnej „Budowlanki”, mają okazję uczyć się od najlepszych fachu m.in. korzystając ze staży i praktyk. Dodatkowo najlepsi uczniowie w klasie pobierają stypendium fundowane przez firmy patronackie.

Od 16.01.2018r Technikum nr1 W Rzeszowie zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską. Celem współpracy jest objęcie patronatem przez PRz uczniów klas o profilu technik budownictwa i technik inżynierii sanitarnej. Współpraca  polega na udziale młodzieży w wybranych wykładach, warsztatach, laboratoriach i ćwiczeniach.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 2. a) Kwalifikacja 1:

BD.29Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 1. b) Kwalifikacja 2:

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 1. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. a)prowadzenia robót budowlanych
 2. b)opracowywania dokumentacji budowlanej
 3. c)przygotowywania i kontrolowania produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa
 4. d)kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli
 5. e)sporządzania obmiarów i kosztorysów  budowlanych
 6. f)wykonywania inwentaryzacji budowlanych
 7. g)sprawowania nadzoru budowlanego
 8. h)    po uzupełnieniu dodatkowych  kwalifikacji  może uzyskać dyplom  technika drogownictwa  i technika dróg i mostów kolejowych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:                                                   

 1. a)  przedsiębiorstwach  realizujących  budowy  wszelkich  rodzajów obiektów
 2. b)  biurach projektów
 3. c) produkcji  materiałów budowlanych
 4. d) handlu  materiałami  budowlanymi  i związanym  z  tym  doradztwem  dla  klienta
 5. e)  wykończeniu i dekoracji wnętrz
 6. f)  organach administracji państwowej  i  nadzorze  budowlanym