Zaznacz stronę

Kierunki kształcenia

Kształcimy w dwóch zawodach

opis zawodu technik inżynierii sanitarnej poniżej

 

 • Opis zawodu technik budownictwa

Technik budownictwa jest dobrze płatnym, poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.

Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, prowadzeniu własnej firmy budowlanej.

Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach

Szkoła postanowiła sięgać po unijne środki, które pozwoliły wyróżnić nas na tle innych szkół jakością i nowoczesnością. Do zrealizowania tego celu aplikowaliśmy do programu Erasmus+. Od  grudnia 2015 zrealizowaliśmy  dwa projekty  finansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

Pierwszy to „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” realizowany w latach 2015-2017 we współpracy z VFBQ Bad Freienwalde zajmującą się organizacją staży w niemieckich przedsiębiorstwach w Bad Freienwalde, kwota  dofinansowania 335 368,89 PLN oraz drugi „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” realizowany w latach 2016-2018  we współpracy z Tribeka zajmującą się organizacją staży w przedsiębiorstwach budowlanych w Maladze , kwota  dofinansowania 337 831,46 PLN

W każdym z  projektów wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły, uczących się w zawodach technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie ci na 4 tygodnie wyjechali na staże do niemieckich i hiszpańskich przedsiębiorstw.

Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie wpłynęła na lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do współczesnych wymagań gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podnieśli swe praktyczne kompetencje zawodowe, a także osobiste, organizacyjne, językowe i międzykulturowe, co ułatwi im funkcjonowanie w Europie. Młodzież zdobyła doświadczenie w pracy na stanowiskach zgodnych z profilem nauki, poznała realia zatrudnienia, oczekiwania zagranicznego przedsiębiorcy, nauczyła się dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole, w wielokulturowym środowisku.

„Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 15/16 „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 16/17
„Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 16/17 „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 17/18

Od 1.10.2016r. do 31.10.2018r. realizowany był w naszej szkole projekt pn.: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.  Celem głównym projektu było poprawienie warunków jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wartość projektu 210 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Organizacja staży u pracodawców z otoczenia gospodarczego szkoły dla uczniów i uczennic
 • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic (operator koparki, spawacz, operator wózka widłowego)
 • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dzięki temu projektowi uczniowie mieli możliwość poznania środowiska pracy, stali się konkurencyjni na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

Przedsiębiorstwa budowlane INSTALBUD, Hartbex, Inżynieria, Besta stały się partnerami szkoły, a zarazem objęły patronatem klasy o profilu technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie popularnej „Budowlanki”, mają okazję uczyć się od najlepszych fachu m.in. korzystając ze staży i praktyk. Dodatkowo najlepsi uczniowie w klasie pobierają stypendium fundowane przez firmy patronackie.

Od 16.01.2018r Technikum nr1 W Rzeszowie zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską. Celem współpracy jest objęcie patronatem przez PRz uczniów klas o profilu technik budownictwa i technik inżynierii sanitarnej. Współpraca  polega na udziale młodzieży w wybranych wykładach, warsztatach, laboratoriach i ćwiczeniach.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 2. a) Kwalifikacja 1:

BD.29Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 1. b) Kwalifikacja 2:

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 1. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. a)prowadzenia robót budowlanych
 2. b)opracowywania dokumentacji budowlanej
 3. c)przygotowywania i kontrolowania produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa
 4. d)kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli
 5. e)sporządzania obmiarów i kosztorysów  budowlanych
 6. f)wykonywania inwentaryzacji budowlanych
 7. g)sprawowania nadzoru budowlanego
 8. h)    po uzupełnieniu dodatkowych  kwalifikacji  może uzyskać dyplom  technika drogownictwa  i technika dróg i mostów kolejowych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:                                                   

 1. a)  przedsiębiorstwach  realizujących  budowy  wszelkich  rodzajów obiektów
 2. b)  biurach projektów
 3. c) produkcji  materiałów budowlanych
 4. d) handlu  materiałami  budowlanymi  i związanym  z  tym  doradztwem  dla  klienta
 5. e)  wykończeniu i dekoracji wnętrz
 6. f)  organach administracji państwowej  i  nadzorze  budowlanym

 

 • Opis zawodu technik inżynierii sanitarnej

 1. Technik inżynierii sanitarnej to obecnie jeden z najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy. Oznacza to ogromne zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku, zarówno w kraju jak i zagranicą, idące w parze z wysokimi zarobkami. Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować prace związanych z montażem i eksploatacją instalacjioraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także z budową| i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje również prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci, lokalizacją i usuwaniem awarii. Znajomość budowy i funkcjonowania urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (filtry, osadniki, zbiorniki) oraz samej technologii tych procesów oraz technologii odnawialnych źródeł energii (układy solarne), poszerza i tak szerokie możliwości zatrudnienia. Technik inżynierii sanitarnej może kontynuować naukę na uczelni technicznej, ma także możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej, uprawnień energetycznych lub świadectw kwalifikacji dotyczących pracy z gazem i parą technologiczną lub założyć własną firmę.
 1. Informacja dodatkowe:

Uczniowie Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej mają możliwość uczestniczenia w:

 1. zagranicznych praktykach zawodowych (Niemcy, Hiszpania) w ramach programu ERASMUS+,
 2. stażach, kursach (operatora koparki, wózka widłowego, spawacza) w ramach programów unijnych,
 3. szkoleniach, wycieczkach organizowanych przez firmę INSTALBUB RZESZÓW sprawującej patronat nad klasami instalacyjnymi,
 4. szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,
 5. zajęciach w laboratoriach badawczych Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
 6. zajęciach praktycznych obsługi niwelatora i sporządzania operatów geodezyjnych prowadzone w plenerze oraz salach dydaktycznych Wydziału Geodezji i Geotechniki Politechniki Rzeszowskiej potwierdzone certyfikatem,
 7. wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, hurtowni materiałów instalacyjnych, na place budów.
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  1. Kwalifikacja 1: 05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  2. Kwalifikacja 2: 22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 2. wykonywania i nadzorowania prac związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych, stacji gazowych.
 3. instalowania, konserwowania, użytkowania i napraw urządzeń sanitarnych (umywalki, bidety, wanny), grzewczych (kotły, wymienniki ciepła, logotermy, kolektory słoneczne) i klimatyzacyjnych (wentylatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory), armatury (zawory, zasuwy, kompensatory) oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,
 4. wykonywania prace związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci,
 5. organizacji pracy, sporządzania harmonogramów, kierowania zespołami ludzi, organizacji i koordynowania robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 6. przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 7. sporządzania przedmiarów i kosztorysów robót,
 8. przygotowywania dokumentacji powykonawczej (obmiarów),
 9. posługiwania się dokumentacją budowlaną, sporządzania rysunków technicznych, projektowania sieci i instalacji, posługiwania się dokumentacją budowlaną i eksploatacyjną sieci i instalacji
 10. stosowania przepisów prawa budowlanego, norm, warunków technicznych obowiązujących w branży sanitarnej,
 11. prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 1. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:
  1. firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!!!!),
  2. przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach i elektrociepłowniach,
  3. stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, stacjach gazowych
  4. obiektach basenowych,
  5. węzłach ciepłowniczych,
  6. laboratoriach badania jakości wody i ścieków,
  7. obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,
  8. zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,
  9. firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,
  10. w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej,
  11. w firmach zajmujących się projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w klasopracowni instalacyjnej wyposażonej w: wizualizer, projektor, odtwarzacz płyt DVD, telewizor, Na stanie pracowni znajduje się bogata baza pomocy dydaktycznych w postaci: filmów dydaktycznych, makiet, plansz, gablot przedstawiających rozwiązania materiałowe, eksponatów, czasopism branżowych, literatury fachowej, przykładowe dokumentacje techniczne sieci i instalacji. programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji.

Część zajęć z projektowania i kosztorysowania odbywa się w pracowniach komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, Norma PRO. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w prywatnych firmach instalacyjnych i zakładach pracy w formie miesięcznych

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
-dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
-przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-możliwości logowania do serwisu;
-utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

zamknij